Aday Öğrenci Tanıma Programı
Deha, kurumsal amaçları doğrultusunda, okula kayıt için başvuran öğrencilerle ilgili Öğrenci Tanıma 
Programı uygulamaktadır. Programın bir boyutu öğrenciyi tanıma ile ilgili olmakla birlikte, diğer boyutu 
aileyi tanıma üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu program doğrultusunda öğrencilerle yapılan bireysel 
çalışmalar sonucunda, öğrencinin ilgi, yetenek ve yönelimleri tespit edilerek, alınan veriler doğrultusunda 
öğrenciler yönlendirilir. Yaş düzeyinin üzerinde gelişen beceriler geliştirilir, diğer becerileri de yaşına 
uygun gelişim düzeyine gelmesi için desteklenir.

Anne Baba Eğitimleri
Her yıl belirli bir program çerçevesinde anne ve babalara yönelik eğitici ve bilgilendirici çalışmalar yapılır. 
Okul programına paralel olarak, hem velileri bilgilendirmek hem de çocuk gelişimi konusunda 
bilinçlendirmek amacıyla konunun uzmanları tarafından seminer, panel ve interaktif veli katılımları 
gerçekleştirilmektedir.

Gelişim Raporları
Deha’daki her çocuğun gelişim durumunu, eğitimsel etkinliklerden yararlanma düzeyini, belirlemek 
amacıyla gelişim raporları hazırlanır. Eğitim programları doğrultusunda yıl içinde öğrencilerin gelişim 
düzeylerine uygun beklentiler saptanır. Bu beklentiler yıl içinde düzenli aralıklarla doldurulan gelişim 
analizleri yoluyla veli ile paylaşılır. Gelişen ve desteklenmesi gereken beceriler konusunda ailenin 
de dahil olduğu bireysel programlar yapılır. 


Bireysel Veli Görüşmeleri
Her çocuk ile ilgili yıl içerisinde ailesine bire-bir görüşmeler ile bilgi aktarımı yapılır. Öğretmenlerin 
hafta içindeki görüşme saatlerinde rutin görüşmeler yapılabildiği gibi, çocukların davranış, uyum 
ve gelişim durumları ile ilgili desteklenmeyi gerektiren durumlar olduğunda, bireysel görüşmelerin 
sıklığı artırılarak, öğrencinin gelişimi izlenir ve desteklenir. Aynı zamanda öğrencilerin bireysel 
gelişimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda velilere de rehberlik yapılır.

Yetenek ve Yönelim İzleme
Öğretim yılı başından itibaren, hem genel programlar çerçevesinde hem de ilgi ve yetenek 
programları çerçevesinde her öğrencinin özel ilgi ve yönelim alanlarının saptanması için konunun 
uzmanı branş öğretmenleri ve akademik kadro desteği ile tanıma ve izleme çalışmaları yürütülür. 
Çocukların belirlenen yetenekleri doğrultusunda eğitim programlarına katılımı, üstün oldukları 
alanda bir basamak daha yukarı çıkmaları, desteklenmesi gereken becerileri konusunda da 
gelişmeleri sağlanır. Eğitim yılı başında ve sonunda uygulanan ön test ve son test ile öğrencilerin 
gelişimleri tespit edilir. 

Çoklu Zeka Raporu
Her öğrenciye, sekiz temel zeka alanına ilişkin ilgi ve yönelimleri ile ilgili gözlem ve tanıma 
çalışmaları yapılır. Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin her zeka alanına ait eğilim 
ve becerileri desteklenir ve geliştirilir. Sonuçlar grafiksel raporlamalarla ailelere bildirilir. 
Destekleme çalışmaları konusunda velilere önerilerde bulunulur..

 

 

Çözüm Ortaklarımız